طرح ثبت نام افراد تحت تکفل

اطلاعات درخواست جدید - ثبت نام افراد تحت تکفل

مشخصات خود را در لیست زیر تکمیل نمایید(تکمیل موارد ستاره دار الزامی است)

افراد تحت تکفل خود را جهت بیمه تکمیلی از تاریخ اعلام شده به شرح ذیل حضورتان اعلام میدارم

اطلاعات اشخاص مورد نظر در این بخش تکمیل شود :