طرح درخواست بیمه تکمیل درمان

اطلاعات درخواست جدید - بیمه تکمیل درمان

مشخصات خود را در لیست زیر تکمیل نمایید(تکمیل موارد ستاره دار الزامی است)

با علم و اطلاع از شرایط و مفاد منعقده فی ما بین کانون بازنشستگان و مستمری بگیران استان قم و شرکت بیمه رضایت خود را مبنی بر کسر حق بیمه افراد مندرج در جدول ذیل و ارسال به مرجع مربوطه اعلام میدارم

اطلاعات اشخاص مورد نظر در این بخش تکمیل شود :